RSS

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Quảng Nam

28 Mar
1 34 01 Thành phố Tam Kỳ
2 34 02 Thị xã Hội An
3 34 03 Huyện Duy Xuyên
4 34 04 Huyện Điện Bàn
5 34 05 Huyện Đại Lộc
6 34 06 Huyện Quế Sơn
7 34 07 Huyện Hiệp Đức
8 34 08 Huyện Thăng Bình
9 34 09 Huyện Núi Thành
10 34 10 Huyện Tiên Phước
11 34 11 Huyện Bắc Trà My
12 34 12 Huyện Đông Giang
13 34 13 Huyện Nam Giang
14 34 14 Huyện Phước Sơn
15 34 15 Huyện Nam Trà My
16 34 16 Huyện Tây Giang
17 34 17 Huyện Phú Ninh
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: