RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Điện Biên

Bản đồ hành chính tỉnh Điện Biên

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Điện Biên

1 62 01 TP. Điện Biên Phủ
2 62 02 Thị xã Mường Lay
3 62 03 Huyện Điện Biên
4 62 04 Huyện Tuần Giáo
5 62 05 Huyện Mường Chà
6 62 06 Huyện Tủa Chùa
7 62 07 Huyện Điện Biên Đông
8 62 08 Huyện Mường Nhé
9 62 09 Huyện Mường Ảng