RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Hậu Giang

Bản đồ hành chính tỉnh Hậu Giang

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Hậu Giang

1 64 01 Thành phố Vị Thanh
2 64 02 Huyện Vị Thuỷ
3 64 03 Huyện Long Mỹ
4 64 04 Huyện Phụng Hiệp
5 64 05 Huyện Châu Thành
6 64 06 Huyện Châu Thành A
7 64 07 Thị xã Ngã Bảy