RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Kon Tum

Bản đồ hành chính tỉnh Kon Tum

Bản đồ hành chính tỉnh Kon Tum

Bản đồ hành chính Kon Tum

 

Tags: , ,

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Kon Tum

1 36 01 Thị xã KonTum
2 36 02 Huyện Đăk Glei
3 36 03 Huyện Ngọc Hồi
4 36 04 Huyện Đăk Tô
5 36 05 Huyện Sa Thầy
6 36 06 Huyện Kon Plong
7 36 07 Huyện Đăk Hà
8 36 08 Huyện Kon Rộy
9 36 09 Huyện Tu Mơ Rông
 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.