RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Thái Nguyên

Bản đồ hành chính tỉnh Thái Nguyên

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Thái Nguyên

1 12 01 TP.Thái Nguyên
2 12 02 Thị xã Sông Công
3 12 03 Huyện Định Hoá
4 12 04 Huyện Phú Lương
5 12 05 Huyện Võ Nhai
6 12 06 Huyện Đại Từ
7 12 07 Huyện Đồng Hỷ
8 12 08 Huyện Phú Bình
9 12 09 Huyện Phổ Yên