RSS

Category Archives: Bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa

Bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa

DANH MỤC HUYỆN, THỊ XÃ của Tỉnh Thanh Hóa

1 28 01 Thành phố Thanh Hoá
2 28 02 Thị xã Bỉm Sơn
3 28 03 Thị xã Sầm Sơn
4 28 04 Huyện Quan Hoá
5 28 05 Huyện Quan Sơn
6 28 06 Huyện Mường Lát
7 28 07 Huyện Bá Thước
8 28 08 Huyện Thường Xuân
9 28 09 Huyện Như Xuân
10 28 10 Huyện Như Thanh
11 28 11 Huyện Lang Chánh
12 28 12 Huyện Ngọc Lặc
13 28 13 Huyện Thạch Thành
14 28 14 Huyện Cẩm Thủy
15 28 15 Huyện Thọ Xuân
16 28 16 Huyện Vĩnh Lộc
17 28 17 Huyện Thiệu Hoá
18 28 18 Huyện Triệu Sơn
19 28 19 Huyện Nông Cống
20 28 20 Huyện Đông Sơn
21 28 21 Huyện Hà Trung
22 28 22 Huyện Hoằng Hoá
23 28 23 Huyện Nga Sơn
24 28 24 Huyện Hậu Lộc
25 28 25 Huyện Quảng Xương
26 28 26 Huyện Tĩnh Gia
27 28 27 Huyện Yên Định